Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

UX a UI: Co to je, jak probíhá UX testování i UX analýza a proč jsou důležité

S nárůstem digitalizace a technologického pokroku se stále více zaměřujeme na design a vývoj interaktivních produktů, které jsou nejen funkční, ale také příjemné pro uživatele. Dvě klíčové oblasti, které hrají zásadní roli v tomto procesu, jsou Uživatelská zkušenost (UX) a Uživatelské rozhraní (UI). Tyto dvě oblasti společně tvoří základ pro vytváření produktů, které nejen vyhovují potřebám uživatelů, ale také poskytují hladký a intuitivní zážitek.


Co znamenají zkratky UX a UI?

UX – Uživatelská zkušenost

Zkratka UX znamená „User Experience“, což v češtině přeložíme jako Uživatelská zkušenost. UX se zaměřuje na celkový zážitek uživatele při interakci s produktem nebo službou. Zahrnuje vše od plynulosti navigace, přes rychlost načítání, až po celkový dojem, který produkt nebo služba uživateli zanechá. Cílem UX designu je vytvořit řešení, které je nejen efektivní, ale také příjemné pro uživatele.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

UI – Uživatelské Rozhraní

Na druhou stranu, UI, nebo „User Interface“, v češtině Uživatelské rozhraní, se zaměřuje na vizuální aspekty produktu. UI design zahrnuje výběr barev, typografii, rozložení prvků a interaktivní prvky, jako jsou tlačítka a posuvníky. Cílem UI designu je vytvořit vizuálně přitažlivé a intuitivní rozhraní, které ulehčuje navigaci a používání produktu.

Jednoduše se na to dá podívat i tak, že UI design je to co na webu přímo vidíte – vizuální stopa a UX design je to, díky čemu je vaše zkušenost s webem příjemná a web je navržen tak, aby návštěvníka navedl tam, kam se chce dostat.


Kdo je tedy UX designer a co dělá

UX designér, neboli návrhář uživatelské zkušenosti, je profesionál, jehož hlavním úkolem je optimalizovat interakci mezi uživatelem a produktem tak, aby byla co nejefektivnější, intuitivní a příjemná. Jde o multidisciplinární obor, který spojuje prvky psychologie, designu, výzkumu a technologie.

Náplň práce UX designéra je velice rozmanitá a závisí na konkrétním projektu a potřebách uživatelů. Obvykle zahrnuje výzkum uživatelské zkušenosti, tvorbu prototypů, testování s uživateli a finální návrh uživatelského rozhraní. UX designér pracuje v těsné spolupráci s UI designéry (designéry uživatelského rozhraní), vývojáři, produktovými manažery a dalšími členy týmu, aby zajistil, že konečný produkt bude nejen funkční, ale také příjemný pro uživatele.


Výzkum uživatelské zkušenosti – UX analýza

Výzkum uživatelské zkušenosti je klíčovou součástí práce UX designéra. Zahrnuje sběr a analýzu dat o uživatelském chování, potřebách a preferencích. Tato data mohou být získána prostřednictvím průzkumů, rozhovorů, pozorování nebo analýzy uživatelských dat. Cílem výzkumu je získat hluboké pochopení uživatelské zkušenosti, identifikovat problémy a nalézt možnosti pro jejich řešení.

Na základě výsledků výzkumu pak UX designér vytváří prototypy a návrhy, které ilustrují, jak by měl produkt fungovat a vypadat. Prototypy jsou důležitým nástrojem pro testování nápadů a získávání zpětné vazby od uživatelů předtím, než dojde k finálnímu návrhu a vývoji produktu.


UX testování

Testování s uživateli nebo uživatelské testování je další klíčovou součástí procesu UX designu. Designér pozoruje, jak uživatelé interagují s prototypem nebo produktem, zaznamenává jejich reakce a shromažďuje zpětnou vazbu. Tato data jsou pak analyzována a použita k dalšímu vylepšení návrhu.

Testování UX se také nazývá test použitelnosti nebo uživatelské přívětivosti.

Finální návrh uživatelského rozhraní zohledňuje všechny poznatky získané během výzkumu, prototypování a testování. UX designér se snaží vytvořit co nejjednodušší a nejintuitivnější uživatelské rozhraní, které splňuje potřeby uživatelů a zároveň odpovídá cílům a strategii produktu. Produkt by ve finále měl být intuitivní a snadno použitelný.

Proces testování identifikuje problémy s vašim produktem, které jste mohli přehlédnout. Proto existuje několik metod, jak testovat uživatelskou zkušenost.

UX a UI design - testování
UX a UI design – testování (Zdroj obrázku: Freepik.com)

Druhy UX testování:

 • Na dálku nebo osobně
 • Kvantitativně nebo kvalitativně
 • Moderované vs nemoderované
 • Průzkumové vs srovnávací
 • Webové vs mobilní testování

Na dálku nebo osobně

Osobní testování se provádí face to face v „laboratoři“ a uživatel, který aplikaci nebo web testuje je požádán, aby provedl konkrétní akci za přítomnosti pracovníka. Výhodou je právě komunikace v reálném čase a možnost odčítat i neverbální reakce testujícího.

Naopak vzdálené testování je výhodné v tom, že eliminuje přítomnost na daném místě. Vzdálené testování může být moderované nebo nemoderované a probíhá díky online nástrojům, kdy uživatel sdílí svou obrazovku, zaznamenává svou aktivitu a na základě toho poskytuje zpětnou vazbu. Účinnost spočívá především v šetřením časem.

Kvantitativně nebo kvalitativně

Kvantitativní testování se soustřeďuje na shromažďování různých údajů číselné povahy a pak následnou analýzu těchto údajů. Klíčové jsou údaje jako míra spokojenosti, čas, který je potřebný k dokončení úkolu nebo i chybovost.

Kvalitativní testování se zaměřuje naopak na pochopení subjektivních zkušeností účastníků s produktem. Při této metodě jde o hlubší náhled do specifických potřeb, očekávání, ale i problémů. Kvalitativní výzkum se tedy zaměřuje na otázku „proč“.

Právě kvalitativní testování je dobré pro identifikaci problémů s UX. Kvantitativní testování je naopak spíše určené na shromažďování statistik.

Moderované vs nemoderované

Hlavním rozdílem mezi moderovaným a nemoderovaným je ten, že během moderovaného je koordinátor v kontaktu s účastníkem. Při moderovaném výzkumu nebo testování účastník odpovídá na dotazy přímo a moderátor kromě odpovědí vidí i jeho neverbální reakce, může klást i doplňující otázky, a tak lépe vyhodnotit zpětnou vazbu.

Nemoderované testování použitelnosti probíhá bez přítomnosti výzkumníka, který by byl součástí procesu. Uživatelé procesem testování procházejí sami, podle toho, kdy je jim to hodí. Nemoderované testování je samozřejmě flexibilnější proces a obvykle trvá i kratší dobu a probíhá za pomoci nástrojů pro testování použitelnosti, které zaznamenávají akce i reakce účastníků.

Průzkumové vs srovnávací

Průzkumové testování použitelnosti se zaměřuje na účastníky a jejich sdílení myšlenek a názorů či perspektiv. Tohle testování se dělá většinou v průběhu vývojových fází produktu a během toho se zjišťuje co funguje, co chybí, co zlepšit a podobně.

Srovnávací testování použitelnosti se většinou dělá v pozdnějších fázích procesů vytváření digitálního produktu. Při tomhle procesu se srovnávají dvě nebo i více verzí produktu a obvykle testování probíhá s větším počtem účastníků. Příkladem srovnávacího testování může být A/B testovaní.

Webové vs mobilní testování

Při testování použitelnosti webových stránek se testuje produkt, který má webové rozhraní. Jedná se obvykle o prototyp webu nebo webovou aplikaci. Testování má za úlohu zjistit UX problémy, které v daném webovém rozhraní jsou.

Dnes se klade velký důraz i na testování mobilních aplikací, protože už dnes jsme v době, kdy jsou mobily dominantním zařízením a je potřeba veškerý obsah přizpůsobit i mobilnímu rozhraní.

Jak poznat úspěšný UX design?

Kdybychom se při určování úspešnosti UX řídili Petrem Morvillem, který je autorem publikace Information Architecture for the World Wide Web měli bychom odpovědět na těchto sedm otázek:

 • Je to cenné?
 • Je stránka užitečná?
 • Je to použitelné?
 • Umíme na stránce najít, co je potřeba?
 • Je to věrohodné?
 • Je to žádoucí?
 • Je to přístupné?

Stránka by měla tedy ideálně splňovat těchto sedm faktorů a obsah na ní je:

 • Hodnotný
 • Užitečný
 • Použitelný
 • Lehce nalezitelný
 • Důvěryhodný
 • Žádoucí
 • Přístupný

UX analýza: Co to je UX analýza a jak probíhá

Úspěšnost UX designu zjistíme jednoduše tak, že design analyzujeme. Pod pojmem UX analýza si tedy můžeme představit systematický proces hodnocení uživatelské zkušenosti s produktem nebo službou s cílem identifikovat oblasti pro vylepšení a optimalizaci. Cílem je zajistit, aby byl produkt co nejpřístupnější, uživatelsky přívětivý a aby efektivně splňoval potřeby a očekávání uživatelů. Proces UX analýzy lze rozdělit do několika klíčových kroků:

 1. Definice cílů a měřítek úspěchu: Na začátku procesu je nutné jasně definovat, co chceme analýzou dosáhnout a jak budeme úspěch měřit. Může jít například o zvýšení míry konverze, snížení míry opuštění stránky nebo zlepšení celkové spokojenosti uživatelů.
 2. Sběr dat: Tato fáze zahrnuje shromažďování relevantních informací o uživatelské zkušenosti. To může zahrnovat kvantitativní data (např. analýza webu, sledování chování uživatelů) i kvalitativní data (např. rozhovory s uživateli, pozorování uživatelského chování, anketní šetření).
 3. Hodnocení stávajícího stavu: Na základě shromážděných dat analyzujeme stávající uživatelskou zkušenost. Identifikujeme silné a slabé stránky produktu, problémy, s nimiž se uživatelé setkávají, a oblasti, kde je možné provést zlepšení.
 4. Analýza dat a identifikace oblastí pro zlepšení: Po shromáždění dat následuje jejich pečlivá analýza. Cílem je identifikovat problémy a příležitosti pro zlepšení. V této fázi mohou být použity různé analytické a vizualizační nástroje, které pomáhají lépe pochopit data. Na základě analýzy určujeme, kde a jak by se měl produkt zlepšit, aby lépe odpovídal potřebám uživatelů.
 5. Vytváření doporučení: Na základě identifikovaných oblastí pro zlepšení vytváříme konkrétní doporučení pro vylepšení produktu. Mohou to být návrhy na změnu designu, funkcionality nebo obsahu.

Proč je dobré vůbec UX analýzu dělat?

Jak jsme už nastínili, pokud vytváříte digitální produkt, cílem by mělo být vytvoření takového produktu, který bude intuitivní, efektní a příjemný pro uživatele.

Analýzou se dají odhalit problémy v designu, funkcionalitě produktu a tímhle eliminovat frustraci uživatelů. Pokud produkt bude splňovat tyto specifika, můžeme hovořit o zlepšené uživatelské zkušenosti, která povede k vyšší konverzím. Pokud se analýzou podaří objevit problémy v rané fázi vývoje produktu, pomůže to výrazně ušetřit zdroje i v dlouhodobém horizontu.


UX audit a UX analýza: Jak se liší

UX audit a UX analýza jsou nástroje používané k hodnocení a zlepšení uživatelské zkušenosti, ale nejsou zcela totožné. Zatímco oba procesy mají společný cíl zlepšit interakci mezi uživatelem a produktem, liší se v metodologii, rozsahu a kontextu použití.

UX Audit:

 • Je obvykle prováděn externím specialistou nebo konzultantem, který poskytuje nezávislý pohled na produkt.
 • Zaměřuje se často na detailní hodnocení konkrétního aspektu uživatelské zkušenosti, například na použitelnost, přístupnost nebo vizuální design.
 • Může být prováděn na existujícím produktu nebo v pozdějších fázích vývoje s cílem identifikovat a odstranit konkrétní problémy.
 • Výsledkem UX auditu jsou obvykle konkrétní doporučení pro zlepšení.

UX Analýza:

 • Může být prováděna interním týmem nebo externím specialistou v průběhu celého vývojového cyklu produktu.
 • Zaměřuje se na širší spektrum aspektů uživatelské zkušenosti, včetně potřeb uživatelů, cílů produktu, tržní pozice a konkurence.
 • Je často používána v raných fázích vývoje produktu k informování o designu a strategii.
 • Výsledkem UX analýzy může být sada návrhů, strategií a doporučení pro různé aspekty produktu.

Zatímco UX audit se obvykle zaměřuje na identifikaci a řešení konkrétních problémů v existujícím produktu, UX analýza se snaží poskytnout širší pohled na uživatelskou zkušenost a informovat o celkové strategii a designu produktu. Obě metody jsou důležité pro vytváření produktů, které splňují potřeby uživatelů a poskytují pozitivní uživatelskou zkušenost.


UI design

Proč je UI design důležitý?

Při vytváření produktu, je potřebné, kromě jeho funkčnosti mít i design uživatelského rozhraní, který bude něčím vyčnívat z davu. Uživatel nebo návštěvník si dojem vytváří už během prvních okamžiků interakce se stránkou. Pokud je jeho zkušenost pozitivní, je v pravděpodobné, že se vrátí nebo váš produkt odporučí ostatním, v opačném případě odejde a svůj negativní dojem může také posunout dál. Proto je i dobré uživatelské rozhraní nutností pro úspěch.

I malé změny, které jsou na webu v rámci UI designu provedené, mohou mít signifikantní dopad na to, jestli na vašem webu lidé zůstanou. Někdy může i taková „drobnost“ jako tvar tlačítek hrát důležitou roli v tom, jak uživatel interaguje s vašim webem. Lidé totiž fungují i díky instinktem, které v potaz berou různé vizuální detaily.

Jednoduše řečeno, srozumitelný dizajn uživatelského rozhraní webu je mostem mezi vámi a vašimi zákazníky. Pokud se přes most nedá jednoduše projít, vzdáváte se možnosti vytvoření silného spojení mezi vámi a zákazníky.

Jak mít bezproblémový UI design (design uživatelského rozhraní)

Je několik zásadních věcí, na které byste se měli při vytváření UI soustředit. Existuje 8 zlatých pravidel, kterých autorem je Ben Shneiderman a jsou aplikovatelný ve většině interaktivních systémů:

 1. Konzistence

Dosáhnout konzistenci můžete díky prvkům jako je písmo, barva, tvar, umístění napříč celým webem. Konzistence se týká i použití stejné terminologie nebo celkově jazykové části webu, které by měli působit uceleně.

 1. Univerzální použitelnost

Při návrhu UI designu je dobré dbát na potřeby různorodé uživatelské základny. Pamatujte na to, že design navrhujete pro různé cílové skupiny, které se liší svými znalostmi, věkem atd. Rozhraní by mělo uspokojit všechny úrovně uživatelů.

 1. Informativní zpětná vazba

Ke každé své akci by měl uživatel dostat zpětnou vazbu, na základě které si je může být jistý svou provedenou akcí a díky ní ví, že se ubírá správným směrem. U častých akcí může být táto odezva mírnější, naopak u provádění méně častých akcí je odezva důležitá. Příkladem zpětné vazby může být zvýraznění souboru, při jeho přesunu.

 1. Dialog

Sled akcí musí být jasně organizován do počáteční, střední a koncové fáze. Například, pokud se nacházíte na stránkách elektronického obchodu, postupně se přesouváte od výběru produktu až postupně k pokladně a končíte při potvrzovací stránce, která končí transakcí.

 1. Předcházení chybám

Uživatelské rozhraní by mělo být co nejpřívětivější a prakticky neumožňovat uživatelům dělat chyby. Pokud taková chyba nastane, rozhraní by mělo nabízet jednoduché, konstruktivní a konkrétní pokyny pro obnovu. Při vyplnění formuláře a například zadáním zlého formátu emailu nebo PSČ, by uživatel měl být vedený jenom k opravě vadné části.

 1. Možnost snadné zrušení akce

Pokud to jde, je dobré na webu ponechat možnost vrátit se o krok zpátky, tedy mít funkci vratných akcí. Díky tomu uživatelé vědí, že vždycky je možnost vrátit se a to podporuje prozkoumávání neznámých možností. Interakce mohou mít postaveny i tak, že uživatel své akce sleduje a ví, kde se nachází.

 1. Udržování uživatele pod kontrolou

Zabezpečte, aby se uživatelé cítili, že ovládají systém a že rozhraní reaguje na jejich akce.

 1. Snižte zatížení krátkodobé paměti

Návrh rozhraní by měl být takový, aby nenutil uživatele pamatovat si mnoho informací a tím pádem zbytečně vytěžoval kapacitu uživatelů.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje:

 1. What is the difference between UI and UX? | Figma [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.figma.com/resource-library/difference-between-ui-and-ux/
 2. The 7 Factors that Influence User Experience | Flare Hub [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://flarehub.io/insights/seven-factors-of-user-experience/
 3. Types of Usability Testing | UXtweak [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.uxtweak.com/usability-testing/types/
 4. What is UX testing with example | BrowserStack [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.browserstack.com/guide/what-is-ux-testing
 5. A Beginner’s Guide to Usability Testing [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://maze.co/guides/usability-testing/
 6. Ben Shneiderman [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.cs.umd.edu/users/ben/goldenrules.html
 7. What is UI design? And why is it important? · Sketch [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.sketch.com/blog/what-is-ui-design/
 8. User Interface Design Importance – UI Design Overview – Plego [online]. [cit. 31. 10. 2023]. Dostupné z: https://www.plego.com/blog/importance-user-interface-design/
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit