Nová tištěná kniha o SEO
SEO Akademie Collabim
S láskou a vidinou klientů píše Collabim Nejpoužívanější český SEO nástroj

Gap analýza a Content Gap analýza: Klíč k efektivnímu rozvoji podnikání

Gap analýza a Content Gap analýza: Klíč k efektivnímu rozvoji podnikání

Pokud podnikáte, jistě je vám tohle dilema známé: chcete svoje podnikání rozvíjet, implementovat nové strategie, ale nejste si jistí, kde začít a jak vyčlenit zdroje, abyste toho dosáhli. Zdá se vám tenhle scénář povědomý? Jestli ano, možná budete muset provést Gap analýzu. 

Co je Gap Analýza?

Gap analýza je proces, který společnosti používají k porovnání svého současného výkonu s žádaným neboli očekávaným výkonem. Tato analýza je používána k určení, zda společnost splňuje očekávání a efektivně využívá své zdroje.

Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Gap analýza umožňuje organizacím posoudit svůj současný stav – měřením času, peněz a práce – a porovnat je s cílovým stavem. Tímto způsobem mohou manažeři vytvořit akční plán pro posun organizace vpřed a vyplnění výkonnostních mezer.

Gap analýza a Content Gap analýza: Klíč k efektivnímu rozvoji podnikání
Gap analýza a Content Gap analýza: Klíč k efektivnímu rozvoji podnikání

Klíčové body Gap analýzy

 • Gap analýza zkoumá současný výkon organizace ve srovnání s jejím cílovým výkonem.
 • Pomáhá společnostem, které nevyužívají své zdroje, kapitál nebo technologie naplno.
 • Zahrnuje několik kroků: definování organizačních cílů, benchmarking současného stavu, identifikace mezer neboli gaps a vyhodnocení a sestavení řešení.

Jak provádět Gap analýzu

Gap analýza je systémový proces a je zásadní pro efektivní strategické plánování a pro zlepšení výkonnosti organizace. Tady je podrobněji rozepsaný proces jednotlivých kroků gap analýzy:

 1. Stanovení cílů Gap analýzy:

Nejprve je nutné jasně definovat účel gap analýzy. Může se jednat o zlepšení konkrétního procesu, zvýšení efektivity, dosažení strategických cílů, nebo identifikaci potřebných dovedností zaměstnanců. Tato fáze vyžaduje porozumění celkovým cílům organizace a jejím dlouhodobým vizím.

 1. Identifikace současného stavu:

Dalším krokem je shromáždění relevantních informací pro stanovení současného stavu. To zahrnuje sběr dat o stávajících procesech, výkonu, dovednostech zaměstnanců a technologických nástrojích. Tato fáze také zahrnuje analýzu interních záznamů, rozhovory s klíčovými zaměstnanci, dotazníky nebo externí benchmarking.

 1. Definice cílového stavu:

Po stanovení současného stavu je nutné definovat cílový stav, tedy stav, kterého chce organizace dosáhnout. Tento krok vyžaduje jasné porozumění strategickým cílům organizace a jejím dlouhodobým plánům. Cílový stav by měl být realistický, měřitelný a dosažitelný.

 1. Identifikace mezer “gaps”:

S porovnáním současného a cílového stavu se identifikují mezery. Tato analýza umožňuje zjistit, kde a v jakém rozsahu se současný stav liší od požadovaného cíle. Mezery mohou být kvantitativní (např. výkonové indikátory) nebo kvalitativní (např. dovednosti zaměstnanců).

 1. Analýza příčin:

Po identifikaci mezer je důležité analyzovat příčiny jejich vzniku. To zahrnuje zkoumání interních procesů, organizační struktury, technologických omezení a lidských zdrojů. Příčiny mohou být různorodé, od nedostatečných dovedností po zastaralé technologie.

 1. Vývoj plánu akce:

Na základě analýzy příčin se vyvíjí plán akce pro překlenutí identifikovaných mezí. Plán by měl zahrnovat specifické kroky, odpovědné osoby, časový harmonogram a potřebné zdroje. Je důležité, aby plán byl realistický a flexibilní, s možností přizpůsobení se měnícím se podmínkám.

 1. Implementace a monitorování:

Po vypracování plánu akce následuje jeho implementace. Během implementace je důležité průběžně monitorovat pokrok a provádět potřebné úpravy. Je důležité zajistit, aby byly všechny změny řádně komunikovány a aby byli zaměstnanci adekvátně zapojeni do procesu.

 1. Hodnocení a kontinuální zlepšování:

Po implementaci plánu je důležité hodnotit výsledky a určit, zda byly mezery úspěšně překlenuty. Toto hodnocení by mělo být základem pro další iterace gap analýzy a kontinuálního zlepšování.

V každé fázi gap analýzy je klíčová komunikace, zapojení zaměstnanců a vedení, a průběžné sledování a adaptace. Efektivní gap analýza vede k významnému zlepšení výkonu a konkurenceschopnosti organizace.

Kdy použít Gap analýzu

 • Při stanovování strategických cílů.
 • Při snaze pochopit výkonnostní nedostatky.
 • Při marketingu externím stranám.

Výhody Gap analýzy

 • Zlepšená ziskovost.
 • Lepší výrobní procesy.
 • Zvýšený tržní podíl.
 • Spokojenější zaměstnanci a zákazníci.
 • Operační efektivita.
 • Snížené riziko pro dlouhodobé podnikání.

Nástroje pro Gap Analýzu

 • McKinsey 7S Model: Identifikuje sedm klíčových prvků, které ovlivňují výkon a provoz společnosti. Analytik tedy využívá tenhle model a zkoumá podnik přes 7-S:
  • Strategy (Strategie) 
  • Structure (Struktura)
  • Systems (Systémy)
  • Staff (Personál)
  • Style (Styl)
  • Skills (Dovednosti)
  • Shared values (Sdílené hodnoty)

Analytik tenhle model využívá tak, že pro každou kategorii vyplni její současný i budoucí stav a pak zvýrazní, kde existují mezery. Díky tomu společnost přesně ví, kde může implementovat cílené řešení k překlenutí daných mezer. 

 • SWOT Analýza: Určuje silné (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby společnosti (Threats).

Analýza se využívá k identifikaci interních ale i externích faktorů, které mají přímý vliv na efektivitu a úspěch produktu nebo projektu. Jakmile budou určeny konkrétní faktory, společnost se bude soustředit na své silné stránky a vyhýbat se potenciálním hrozbám, které vyplynuly z analýzy. Díky tomu může i efektivně alokovat zdroje. 

 • Fishbone Diagram: Užitečný pro identifikaci příčin problémů.

Fishbone diagram, také známý jako Ishikawův diagram nebo diagram příčiny a následku, je nástroj používaný pro identifikaci potenciálních příčin problému. Tento diagram byl vyvinut Kaoru Ishikawou, japonským expertem na kvalitu, a je efektivním nástrojem pro brainstorming a strukturování myšlenkových procesů.

Diagram vypadá jako rybí kostra, kde hlava ryby reprezentuje problém nebo efekt a kosti jsou potenciální příčiny. Obvykle se rozdělují do hlavních kategorií, jako jsou:

  • Methods (Postupy a procesy v organizaci.)
  • Machines (Nástroje a technologie používané v procesech.)
  • Materials (Materiály a zdroje potřebné pro provoz.)
  • Manpower (Lidé a faktory související s lidskými zdroji.)
  • Environment (Externí a interní prostředí, ve kterém organizace funguje.)
  • Measurement (Techniky měření, jestli část nebo celý proces splňuje požadované standardy kvality.)

Fishbone diagram slouží jako vizuální nástroj, který usnadňuje diskusi a analýzu při gap analýze. Pomáhá týmu soustředit se na kořenové příčiny problémů a podporuje systematický přístup k řešení. 

 • Nadler-Tushman Model: Zaměřuje se na to, jak různé aspekty společnosti spolupracují.

Model Nadler-Tushman, známý také jako model kongruence, je nástroj používaný v organizacích k diagnostikování a řešení problémů. Byl vyvinut Davidem A. Nadlerem a Michaelem L. Tushmanem a zaměřuje se na to, jak různé aspekty organizace spolupracují a ovlivňují její celkovou efektivitu. Model je založen na předpokladu, že efektivnost organizace je funkcí kongruence (neboli shody) mezi jejími různými prvky.

Content Gap analýza 

A jak souvisí Gap analýza s tvorbou obsahu? I v tomhle kontextu lze využít Gap analýzu, tentokrát s přívlastkem Content co znamená, že se zaměřuje na identifikaci mezer v obsahové strategii a nabídce. Jedná se o klíčový nástroj pro obsahové marketéry, redaktory, SEO specialisty a vydavatele. Cílem je najít témata, klíčová slova nebo typy obsahu, které vaše konkurence využívá, ale ve vaší vlastní strategii chybí, jsou nedostatečné nebo zastaralé ve srovnání s konkurencí nebo očekáváním cílového publika. Tento proces pomáhá zlepšit online viditelnost, zvýšit organický provoz na webu a posílit celkovou konkurenceschopnost značky.

PROČ je Content Gap analýza důležitá

Jedním z hlavním důvodů proč obsahovou analýzu dělat je dosahování lepších výsledků ve vyhledávání. Díky Content Gap analýze budete produkovat a publikovat obsah, o které budete vědět, že je lepší, ještě předtím, než ho vypustíte ven, protože máte zmapovanou konkurenci a víte kde jsou její mezery. 

Content Gap Analýza je primárně určena pro:

 • Digitální marketéry: K optimalizaci obsahových strategií a zvýšení návštěvnosti na webu.
 • SEO specialisty: Pro identifikaci klíčových slov a témat, které mohou zlepšit pozici ve vyhledávačích.
 • Vydavatele a redaktory: K určení nových témat a obsahových příležitostí.
 • Podnikatelé a manažeři: Pro pochopení trhu a konkurenceschopnosti jejich digitálního obsahu.

Výhody provedení Content Gap analýzy

 1. Zvýšení online viditelnosti: Identifikací témat nebo klíčových slov, které jsou populární u konkurence nebo v odvětví, ale ve vašem obsahu chybí.
 2. Zlepšení SEO: Pochopením, jaké klíčová slova a typy obsahu chybí, lze lépe cílit na SEO strategie a zlepšit pozici ve vyhledávačích.
 3. Lepší porozumění cílovému publiku: Zjištění, jaký obsah vaše cílová skupina vyhledává, ale nenachází na vašem webu.
 4. Konkurenční výhoda: Analyzováním obsahu konkurence můžete identifikovat oblasti, ve kterých můžete nabídnout něco unikátního nebo lepšího.
 5. Identifikace trendů v obsahu: Zjistění aktuálních trendů a očekávání trhu v oblasti obsahu.

Jak na samotnou Content Gap analýzu

 1. Analýza současného obsahu: Udělejte si přehled a hodnocení stávajícího obsahu na vašem webu. Analyzovat můžete i první stránku SERPu. zadejte klíčové slovo vašeho tématu do vyhledávání a analyzujte obsah na prvních pozicích. Zaměřte se na jeho aktuálnost, důkladnost, použitelnost ale i senzačnost. Hledejte všechny mezery, které umíte vyplnit svým vlastním obsahem. Pokud Váš obsah doplníte jenom o jednu či dvě takto identifikované mezery, dává vám to šancu přeskočit vaši konkurenci a dostat se na první příčky v organických výsledcích na Googlu. 
 2. Výzkum konkurence a identifikace mezer: Identifikujte to, co konkurence publikuje a jaká klíčová slova používá. Můžete identifikovat i nejvýkonnější klíčová slova konkurence a zkoumat jestli obsah na první stránce vyhledávání v dané problematice neobsahuje mezery, které byste mohli zaplnit. Porovnejte váš obsahu s obsahem konkurence a identifikujte mezery v tématech, klíčových slovech nebo formátech obsahu.
 3. Plánování nového obsahu: Vypracujte si plán na vytvoření obsahu, který tyto mezery zaplní.

Autor: SEOPRAKTICKY.CZ

Použité zdroje: 

 1. Content Gap Analysis: The Complete Guide [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://backlinko.com/hub/seo/content-gap
 2. Conducting A Gap Analysis: A Four-Step Template | ClearPoint Strategy [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.clearpointstrategy.com/blog/gap-analysis-template
 3. What is gap analysis and how does it work? [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/gap-analysis
 4. What Is A Gap Analysis? | Forbes Advisor [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.forbes.com/advisor/business/what-is-gap-analysis/
 5. Guide to Gap Analysis with Examples | Smartsheet [online]. [cit. 20. 11. 2023]. Dostupné z: https://www.smartsheet.com/gap-analysis-method-examples
Nemáte představu, kolik tržeb ze SEO Vašemu webu či e-shopu měšíčně utíká? Rádi Vám budeme věnovat čas osobně. Ukážeme Vám, o kolik peněz byste mohli každý měsíc vydělat více jen díky SEO! A to ZDARMA. Chci konzultaci ZDARMA >>

Další články

Jak se hýbe český internet? Sledujte denní statistiky!

Zobrazit