Nová tištěná kniha o SEO Nová tištěná kniha o SEO
Licenční podmínky

Pro Collabim a související služby

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) firmy Collabim s.r.o., IČ: 05711151, místo podnikání F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovému programu „Collabim“ (dále jen „licenční smlouva“ a „software“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://static.oncollabim.com/accounts/new?plan=1 (dále jen „webová stránka“). Software slouží zejména k evidenci marketingových aktivit (správa aktivit v oblasti optimalizace pro internetové vyhledavače), přičemž podrobnější specifikace funkcionality software a technická specifikace software jsou uvedeny na internetové adrese https://www.collabim.cz. 
1.2. Licenční podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při poskytování servisních služeb souvisejí- cích se software nabyvateli, při zajištění provozu software na serveru poskytovatele (hostingové služby) a další vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele. 
1.3. Software je na základě licenční smlouvy poskytován nabyvateli výlučně pro užití na serveru poskytovatele, kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz software. 
1.4. Software v jeho základní verzi společně se souvisejícími službami je poskytován bezúplatně (dále jen „základní verze software“). Software s rozšířenou funkcionalitou je společně se souvisejícími službami poskytován za úplatu (dále jen „placená verze software“). Jednotlivé varianty poskytování placené verze software a souvisejících služeb, včetně odměny poskytovatele za poskytování jednotlivých variant software a souvisejících služeb, jsou specifikovány na internetové adrese https://www.collabim.cz/cenik.html (dále jen „tarify služby“).
1.5. V případě, že nabyvatel dříve nevyužíval základní verzi software či některý z tarifů služby, může za účelem vyzkoušení funkcionality software využít software s rozšířenou funkcionalitou a souvisejícími službami bezplatně, a to po dobu čtrnácti (14) dní (dále jen „zkušební provoz software“).

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
2.1. Nabídka poskytovatele ohledně možnosti uzavření licenční smlouvy je aktuální po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Tímto není omezena možnost poskytovatele uzavřít licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.2. Pro zaslání návrhu na uzavření licenční smlouvy vyplní nabyvatel registrační formulář ve webové stránce. Návrh na uzavření licenční smlouvy odešle nabyvatel poskytovateli po zaškrtnutí rámečku (tzv. check-box) s popiskem „Souhlasím s licenčními podmínkami“ a kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“. Údaje uvedené v návrhu na uzavření licenční smlouvy jsou poskytovatelem považovány za správné. 
2.3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a nabyvatelem vzniká doručením akceptace poskytovatele s návrhem na uzavření licenční smlouvy nabyvateli. 
2.4. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek). 
2.5. Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí nabyvatel sám.

3. SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Na základě registrace nabyvatele učiněné na webové stránce a uzavření licenční smlouvy bude nabyvateli vytvořen superuživatelský účet. Ze svého superuživatelského účtu může nabyvatel provádět administrátorskou správu software a volit jednotlivé tarify služby. 
3.2. Při registraci ve webovém rozhraní je nabyvatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v superuživatelském účtu je nabyvatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nabyvatelem v superuživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. 
3.3. Přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen superuživatelským jménem a heslem. Nabyvatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany nabyvatele. 
3.4. Nabyvatel není oprávněn umožnit využívání superuživatelského účtu třetími osobami. 
3.5. Poskytovatel může na dobu max. jednoho týdne deaktivovat superuživatelský účet, a to zejména v případě, kdy nabyvatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy, stanovené v článcích 6 a 12. V případě opakovaného porušení povinností z licenční smlouvy Nabyvatelem, stanovených v článcích 6 a 12, má Poskytovatel právo kompletně zrušit superuživatelský účet. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě zrušení superuživatelského účtu může dojít k odstranění všech dat vložených Nabyvatelem do software. 
3.6. Nabyvatel bere na vědomí, že superuživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

4. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY 
4.1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4.2 licenčních podmínek. 
4.2. Poskytovatel se licenční smlouvou dále zavazuje poskytovat nabyvateli servisní služby související se software a zajistit v základním rozsahu provoz software na serveru (hostingové služby), a to vše v souladu s čl. 10 a násl. licenčních podmínek. 
4.3. Kromě případů užívání základní verze software a případů užívání software v období zkušebního provozu software se nabyvatel licenční smlouvou zavazuje za poskytnutí licence k software dle čl. 4.1 licenčních podmínek, za poskytování servisních služeb a za poskytování hostingových služeb dle čl. 4.2 licenčních podmínek platit poskytovateli odměnu ve výši určené v tarifu služby.

5. LICENCE K SOFTWARE
5.1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní. 
5.2. Licence k software je poskytována bez územního omezení (čl. 5.3). 
5.3. Nabyvateli bude umožněno užít rozmnoženinu software zhotovenou na serveru poskytovatele a nabyvateli bude dále umožněno software užít sdělováním této rozmnoženiny veřejnosti prostřednictvím internetu. Nabyvateli tak bude zejména umožněno užít rozmnoženinu software, která je nezbytná k zavedení a uložení software do paměti počítače – serveru, jakož i pro zobrazení, provoz a přenos v síti internet. Oprávnění podle tohoto článku je nabyvatel oprávněn vykonávat výhradně prostřednictvím poskytovatele, na serveru poskytovatel určeném. 
5.4. K nainstalovanému software mohou přistupovat a jeho funkce využívat jako koncoví uživatelé také třetí osoby, kterým nabyvatel (account owner) zřídí uživatelský přístup k software (dále jen „koncoví uživatelé“ nebo jednotlivě „koncový uživatel“). 
5.6  Z důvodů bezpečnosti je zakázáno sdílet přístupové údaje jednoho uživatele mezi více osobami. 
5.7. Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření licenční smlouvy. Není-li u jednotlivého tarifu služby uvedeno jinak, je licence k software poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let, nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy. Po skončení účinnosti licence je nabyvatel povinen ukončit užití software. 
5.8. Rozsah užití software je stanoven u jednotlivého tarifu služby. Po dobu účinnosti licenční smlouvy může dojít v důsledku úkonu nabyvatele ke změně varianty služby ze základní verze software na placenou verzi software a ke změnám tarifu služby u placené verze software. Změnu varianty služby či tarifu služby může poskytovatel odmítnout. Změna varianty služby či tarifu služby může být fakticky omezena možnostmi software. Rozsah užití software může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele. 
5.9. Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software. Užití software prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno. 
5.10. Nabyvatel není povinen licenci využít.
5.11. Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. 
5.12. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.
 
6. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM 
6.1. Rozmnoženina software bude nabyvateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele. 
6.2. Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software. 
6.3. Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software. 
6.4. Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software. 
6.5. Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům. 
6.6. Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele s výjimkou prostředků, které nabízí administrační rozhraní software.

7. PLACENÁ VERZE SOFTWARE
7.1. Výše odměny poskytovatele bude stanovena v licenční smlouvě, a to dle smluveného tarifu služby. Tímto článkem není dotčeno právo poskytovatele poskytnout licenci či související služby za jiných podmínek. 
7.2. Platební podmínky při uhrazování licenční odměny upravuje čl. 8 licenčních podmínek. 
7.3. K aktivaci placené verze software dojde po uzavření licenční smlouvy. Neuhradí-li nabyvatel licenční cenu do tří (3) dnů od její splatnosti (čl. 8.2), je poskytovatel oprávněn od licenční smlouvy odstoupit. 
7.4. O skončení období zkušebního provozu software může být nabyvatel předem informován poskytovatelem, a to nejčastěji pět (5) dní před skončením období zkušebního provozu software). V případě, že nabyvatel má zájem ukončit účinnost licenční smlouvy, může tak učinit v souladu s ustanovením čl. 17.4 licenčních podmínek.
 
8. PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.1. Odměna poskytovatele je splatná měsíčně, a to vždy v měsíčních intervalech od dne, kdy došlo k vzniku nároku na první (1) měsíční odměnu (dále jen „zúčtovací měsíc“). Nárok na první měsíční odměnu vzniká poskytovateli: 
8.1.1. prvním (1) dnem následujícím po dni uzavření licenční smlouvy nebo
8.1.2. prvním (1) dnem následujícím po dni, kdy došlo ke změně varianty služby ze zá- kladní verze software na placenou verzi software nebo 
8.1.3. prvním (1) dnem následujícím po dni, kdy došlo ke skončení zkušebního provozu software. 
8.2. Odměna poskytovatele je splatná vždy do čtrnácti (14) dnů od začátku zúčtovacího měsíce, za který je odměna poskytovatele placena. 
8.3. Odměna poskytovatele je splatná vždy bezhotovostně na účet uvedený na stránce poskytovatele https://www.collabim.cz/kontakt.html  (dále jen „účet poskytovatele“). Před uhrazením odměny poskytovatele může být nabyvateli na elektronickou adresu uvedenou v superuživatelském účtu nabyvatele zaslána zálohová faktura v elektronické podobě. Dále může být odměna splatná alternativní cestou (například platební brány třetích stran) - na základě dohody s uživatelem.  
8.4. V případě změny tarifu služby je pro výši odměny poskytovatele rozhodná cena tarifu služby, který nabyvatel užíval k prvnímu (1) dni zúčtovacího měsíce. 
8.5. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
8.6. Nabyvatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nabyvatele hradit licenční odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. 
8.7. Ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy vystaví poskytovatel nabyvateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel nabyvateli po uhrazení licenční odměny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele uvedenou v superuživatelském účtu. Na žádost nabyvatele zašle poskytovatel nabyvateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě. Poplatek za tento úkon je sjednán je výši 50 Kč bez DPH za každé jednotlivé zaslání. 
8.8. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Výše úroků z prodlení je smluvními stranami smluvena s ohledem na konkrétní okolnosti případu ve smyslu ustanovení zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník., ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy může poskytovatel omezit nabyvateli přístup k software a přístup k superuživatelskému účtu (provést tzv. deaktivaci superuživatelského účtu). 
8.9. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy vzniká poskytovateli dále nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
 
9. ZÁKLADNÍ VERZE SOFTWARE 
9.1. V rámci užití základní verze software může každá osoba využívat pouze jeden (1) superuživatelský účet. Poskytovatel může zrušit superuživatelský účet zřízený nabyvateli v rámci základní verze software, a to zejména v případě, kdy nabyvatel svůj superuživatelský účet déle než šedesát (60) dnů nevyužívá. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě zrušení superuživatelského účtu může dojít k odstranění všech informací vložených nabyvatelem do software.
9.2. Nabyvatel bere na vědomí, že při užívání základní verze software se v rámci software mohou zobrazovat reklamní sdělení poskytovatele či třetích osob. 
9.3. Při změně varianty služby ze základní verze software na placenou verzi software nemá nabyvatel možnost využít zkušební provoz software. Změnou varianty služby podle předchozí věty vzniká poskytovateli nárok na odměnu za první (1) zúčtovací měsíc. 
9.4 . V rámci placených i neplacených tarifů si provozovatel vyhrazuje právo přidělovat virtuální kredity, ze kterých je hrazeno používání nadstandardních funkcí (např. jednorázové analýzy). Výše těchto kreditů pro každého uživatele se stanovují první den každého kalendářního měsíce a pro tento měsíc je jejich výše již neměnná. Jejich výše však může být každý měsíc stanovena odlišně a to na základě technické náročnosti zpracování analýz dle uvážení provozovatele. 
9.5 Těmito virtuálními kredity jsou hrazeny nadstandardní funkce software. Poplatek za využívájí těchto funkcí je hrazen z virtuálních kreditů a cena funkcí je stanovena vždy první den každého kalendářního měsíce. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen těchto nadstandardních funkcí bez předchozího upozornění nabyvatele.
10. SERVISNÍ A HOSTINGOVÉ SLUŽBY
10.1. Po dobu účinnosti licenční smlouvy bude poskytovatel poskytovat nabyvateli následující servisní služby: 
10.1.1. úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) software, a to dle rozsahu a v čase stanoveném uvážením poskytovatele; poskytovatel není povinen tyto změny software provádět;
 
10.1.2. zálohování dat nabyvatele, přičemž frekvence zálohování dat je jeden (1) den; daty se pro účely provádění zálohování dle licenční smlouvy rozumí data, která nabyvatel vloží do software; 
10.1.3. základní technická podpora prostřednictvím elektronické pošty. 
10.2. Na základě licenční smlouvy dále zajistí poskytovatel pro nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz software v rámci počítačové sítě internet. Hostingovými služ- bami se tak rozumí zajištění přístupu koncových uživatelů k serveru poskytovatele, na kterém bude umístěn software, po síti internet pod protokolem http, eventuálně https a dále zajištění provozu hardware a příslušných počítačových programů nezbytných k fungování software. 
10.3. Servisní služby dle čl. 10.1 licenčních podmínek a hostingové služby dle čl. 10.2 licenčních podmínek jsou uváděny dále společně jen jako „provozní služby“. Provozní služby a užití software nabyvatelem jsou uváděny dále společně též jen jako „služba“.

11. POSKYTOVÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 
11.1. Provozní služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob. Provozní služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, vý- padkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. 
11.2. Poskytovatel může provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality provozních služeb. V souvislosti s tímto oprávněním může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování provozních služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů. 
11.3. Při poskytování provozních služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. 
11.4. V případě, že k poruše v poskytování provozních služeb došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel. 
11.5. Provozní služby zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob, s čímž nabyvatel souhlasí.
 
12. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NABYVATELE
12.1. Není-li stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím osobám. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.4 licenčních podmínek. V případě, že nabyvatel poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se nabyvatel tuto škodu poskytovateli nahradit. 
12.2. Nabyvatel nesmí superuživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služeb další zákazníky poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele. Nabyvatel zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je umístěn software, zatěžovat automatizovanými požadavky mimo rozhraní k tomu určené. 
12.3. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti: 
12.3.1. zasahuje do autorských práv, do práv souvisejících s právem autorským třetích osob či do jiných práv duševního vlastnictví, 
12.3.2. porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků; 
12.3.3. je zásahem do práv na ochranu hospodářské soutěže, 
12.4. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je pornografický nebo odkazuje na pornografické materiály. 
12.5. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing). 
12.6. Nabyvatel nesmí v rámci služby ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele). 
12.7. Nabyvatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.
12.8. Nabyvatel nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. 
12.9. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných nabyvatelem. Nabyvatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony nabyvatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě)
12.10.V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených nabyvatelem v rámci služby bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je poskytovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených nabyvatelem v rámci služby. V případě, že v souvislosti s plněním podle licenční smlouvy bude vůči poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se nabyvatel předat poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou. V případě, že by taková třetí osoba tvrdila, že uložením nebo ší- řením informací uložených nebo šířených nabyvatelem v rámci služby byla porušena její práva, zejména práva k předmětům autorskoprávní ochrany, nebo tím, že došlo k nekalosoutěžnímu jednání, zavazuje se nabyvatel hradit poskytovateli veškeré účelně vynaložené náklady, které poskytovateli v souvislosti se sporem s takovou třetí osobou vzniknou.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
13.1. Nabyvatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
13.2. Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení licenčních podmínek také ze strany koncových uživatelů. V případě, že dojde k porušení ustanovení licenčních podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by licenční podmínky porušil sám. 
13.3. Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány). 
13.4. Nabyvatel nesmí šířit informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele (včetně šíření hypertextových odkazů směřujících na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy poskytovatele).

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
14.1. Nabyvatel bere na vědomí, že software a provozní služby nejsou vhodné k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software a provozní služby užívá- ny. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software a provozních služeb může dojít k chybám. 
14.2. Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není vý- slovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje. 
14.3. Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpří- stupnění software. 
14.4. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob. 
14.5. Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele. 
14.6. V případě vzniku škody na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady software či provozních služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné škody včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem za předchozí dva (2) zúčtovací měsíce. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad software a provozních služeb vzniknout, může činit maximálně částku ve výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem za předchozí dva (2) zúčtovací měsíce. 
14.7. Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či superuživatelského účtu nebo v důsledku užití webového rozhraní či superuživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

15. OCHRANA INFORMACÍ 
15.1. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za dů- věrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software) či ostatní technické knowhow poskytovatele. 
15.2. Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup. 
15.3. Poskytovatel nebude přistupovat k informacím vloženým nabyvatelem do software, není-li to nezbytné k zajištění chodu software či provozních služeb. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. 
15.4. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana. 
15.5. Ustanovení tohoto článku (čl. 15) nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve sedm (7) let po ukončení účinnosti licenční smlouvy.

16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
16.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých uživatelů podle Podmínek zpracování osobních údajů.

17. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY
17.1. Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením. 
17.2. Není-li v rámci tarifu služby smluveno jinak, je licenční smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 
17.3. Poskytovatel je oprávněn licenční smlouvu kdykoliv vypovědět, zejména v případě, kdy se rozhodne ukončit poskytování služby. Výpověď licenční smlouvy bude poskytovatelem provedena zasláním oznámení na elektronickou adresu nabyvatele uvedenou v superuživatelském účtu nabyvatele nebo prostřednictvím elektronické vývěsky v rámci software. Licenční smlouva zaniká šedesát (60) kalendářních dnů po provedení výpovědi licenční smlouvy Poskytovatelem. 
17.4. Nabyvatel je oprávněn licenční smlouvu kdykoliv s účinností ke konci zúčtovacího měsíce vypovědět, a to buď písemnou výpovědí doručenou poskytovateli anebo faktickým úkonem v rámci software - zrušením superuživatelského účtu nabyvatele. Tímto není dotčena povinnost nabyvatele uhradit odměnu poskytovatele, na níž vznikl poskytovateli nárok za trvání účinnosti licenční smlouvy. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě zrušení superuživatelského účtu může dojít k odstranění všech dat vložených nabyvatelem do software.

18. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY 
18.1. Nabyvatel, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, je v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a) občanského zákoníku oprávněn od licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele. Nabyvatel souhlasí s tím, že poskytovatel započne s plněním licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření. 
18.2. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k software.

19. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
19.2. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Okresní soud v Jindřichově Hradci a v případě věcné pří- slušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Krajský soud v Českých Budějovicích. 
19.3. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek. 
19.4. Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy. Licenční smlouva a licenční podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Licenční smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
19.5. Znění licenčních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních podmínek. 19.6. Poskytovatel je oprávněn k poskytování licencí na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. 
19.7. Případným zánikem nabyvatele přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce. 
19.8. Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky licenční smlouvy či licenčních podmínek vyžadují písemnou formu. 
19.9. Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná. 
19.10.Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny na https://www.collabim.cz/kontakt.html.
 
V Českých Budějovicích 1. 5. 2018
Dalibor Jaroš, jednatel