Menu

Pravidla ochrany osobných údajov

pre použitie počítačového programu Collabim a súvisiacich služieb

 

ČO UPRAVUJE TÁTO PRÍLOHA

Spôsob nakladania s osobnými údajmi Užívateľov licencie softvéru Collabim, vyplývajú z platných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov (ZOOU).

DEFINÍCIA NIEKTORÝCH POJMOV

 1. a) Poskytovateľ - Collabim s.r.o. so sídlom Okružná 2615, České Budějovice 3,
  370 01 České Budějovice, IČO 05711151, DIČ CZ05711151, zapísaná v obchodnom registri, vložka C 26010 vedená na Krajskom súde v Českých Budějoviciach

  b) Zmluva - Zmluva o užívaní licencie softvéru Collabim, uzavretá v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom;
  c) Collabim - Softvér slúži najmä na evidenciu marketingových aktivít (správa aktivít v oblasti optimalizácie pre internetové vyhľadávače), pričom podrobnejšie špecifikácie funkcionality softvéru a technická špecifikácia softvéru sú uvedené na internetovej adrese https://www.collabim.cz.
  d) Užívateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila Zmluvu o užívaní licencie softvéru Collabim.


  Ochrana osobných údajov

  1.1. Odoslaním objednávky z internetového formulára na užívanie licencie softvéru Collabim, potvrdzuje užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

  1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a so zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.

  1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnov fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

  1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

  1.5 Poskytovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služieb subdodávateľov, najmä poskytovateľa mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v 3. krajinách) a poskytovateľa webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorých subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.

  1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

  1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

  1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

  1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany poskytovateľa plniť.

  1.10 Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

  1.11 Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

  1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
  2. vyhlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, pretože užívateľ sa zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
  3. Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne ??odvolať.
  1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

II. Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (spracovateľská zmluva)

2.1 Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov užívateľov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ je správcom týchto údajov.

2.2 Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na https://www.collabim.cz (ďalej len "licenčná zmluva") uzatvorenej s Užívateľom k dátumu ustanovenia používateľského účtu.

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v článku. 2.4 - 2.7 týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

1. bežné osobné údaje,
2. osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR,
    ktoré Užívateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania licencie softvéru Collabim formou licenčnej zmluvy.

2.6. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.8 Používateľ udeľuje povolenie zo zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingu aplikácie. Užívateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Poskytovateľ však musí používateľa písomne ??informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť užívateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

 

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

1. Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Užívateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre poskytovanie licencie softvéru Collabim formou licenčnej zmluvy.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
3. Prijatá technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
4. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa.
5. K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú mať Poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
6. Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Poskytovateľa aj oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi.
7. Poskytovateľ bude užívateľovi pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie používateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby uvedených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovaní a informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
8. Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, podľa čl. 2.7 týchto podmienok, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe osobitného zákona.
9. Poskytovateľ poskytne Používateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožní audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého používateľ poveril.

2.10 Užívateľ sa zaväzuje okamžite deklarovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.

III.Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto podmienky strácajú platnosť uplynutím doby uvedenej v čl. 1.6 a čl. 2.7 týchto podmienok.

3.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, popr. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

3.4 Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +420 739 686 259, podpora@collabim.cz.

3.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení.

 

V Českých Budějoviciach dňa 1.5.2018

Dalibor Jaroš, konateľ