Menu

Licenčné podmienky

pre používanie počítačového programu Collabim a súvisiacich služieb

 

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1. Tieto licenčné podmienky (ďalej jen „licenčné podmienky“) firmy Collabim s.r.o., IČ: 05711151, miesto podnikania Okružní 2615, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice (ďalej len  „poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe a v súvislosti s licenčnou zmluvou k počítačovému programu "Collabim"(ďalej len„licenčná zmluva“ a „software“) uzatvárané medzi poskytovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou(ďalej len „nadobúdateľ“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese
 https://static.oncollabim.com/accounts/new?plan=1 (ďalej len „webová stránka“). Softvér slúži najmä na evidenciu marketingových aktivít (správa aktivít v oblasti optimalizácie pre internetové vyhľadávače), pričom podrobnejšie špecifikácie funkcionality softvéru a technická špecifikácia softvéru sú uvedené na internetovej adrese https://www.collabim.cz.

1.2. Licenčné podmienky upravujú najmä vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa pri poskytnutí licencie k softvéru, pri poskytovaní servisných služieb a s ním spojeným súvisiacim  softwarom nadobúdateľovi, pri zabezpečenie prevádzky softvéru na serveri poskytovateľa (hostingové služby) a ďalšie vzájomné práva a povinnosti poskytovateľa a nadobúdateľa.

1.3. Softvér je na základe licenčnej zmluvy poskytovaný nadobúdateľovi výlučne pre použitie na serveri poskytovateľa, kedy poskytovateľ za podmienok stanovených nižšie taktiež zabezpečuje inštaláciu, hosting a prevádzku softvér.

1.4. Softvér v jeho základnej verzii spoločne so súvisiacimi službami je poskytovaný bezplatne (ďalej len "základná verzia softvéru"). Softvér s rozšírenou funkcionalitou je spoločne so súvisiacimi službami poskytovaný za odplatu (ďalej len "platená verzia softvéru"). Jednotlivé varianty poskytovania platenej verzie softwaru a súvisiacich služieb, vrátane odmeny poskytovateľa za poskytovanie jednotlivých variantov softvéru a súvisiacich služieb, sú špecifikované na internetovej adrese https://www.collabim.cz/sk/cennik.html (ďalej len "tarify služby").

1.5. V prípade, že nadobúdateľ predtým nevyužíval základnú verziu softvéru či niektorú z taríf služby, môže s cieľom vyskúšania funkcionality softvéru využiť softvér s rozšírenou funkcionalitou a súvisiacimi službami bezplatne, a to po dobu štrnástich (14) dní (ďalej len "skúšobná prevádzka softvéru") 

 1. UZAVRETIE LICENČNEJ ZMLUVY

 

2.1. Ponuka poskytovateľa ohľadom možnosti uzatvorenia licenčnej zmluvy je aktuálna po dobu, kedy je zobrazovaná na webovej stránke. Týmto nie je obmedzená možnosť poskytovateľa uzatvoriť licenčnú zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2. Pre zaslanie návrhu na uzavretie licenčnej zmluvy vyplní nadobúdateľ registračný formulár vo webovej stránke. Návrh na uzavretie licenčnej zmluvy odošle nadobúdateľ poskytovateľovi po zaškrtnutí rámčeku (tzv. Check-box) s popiskom "Súhlasím s licenčnými podmienkami" a kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť účet". Údaje uvedené v návrhu na uzatvorenie licenčnej zmluvy sú poskytovateľom považované za správne.

2.3. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a nadobúdateľom vzniká doručením akceptácie poskytovateľa s návrhom na uzavretie licenčnej zmluvy nadobúdateľovi.

2.4. Nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je povinný uzavrieť licenčnú zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili licenčnú zmluvu (vrátane licenčných podmienok).

2.5. Nadobúdateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní licenčnej zmluvy. Náklady vzniknuté nadobúdateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím licenčnej zmluvy si hradí nadobúdateľ sám.

 

 1. SUPERUŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základe registrácie nadobúdateľa urobenej na webovej stránke a uzatvorenia licenčnej zmluvy bude nadobúdateľovi vytvorený root účet. Zo svojho superuživatelského účtu môže nadobúdateľ vykonávať administrátorskú správu softvéru a voliť jednotlivé tarify služby.

3.2. Pri registrácii vo webovom rozhraní je nadobúdateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v root účte je nadobúdateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené nadobúdateľom v root účte sú poskytovateľom považované za správne.

3.3. Prístup k superuživatelskému účtu je zabezpečený superužívateľskými menom a heslom. Nadobúdateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho superuživatelského účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany nadobúdateľa.

3.4. Nadobúdateľ nie je oprávnený umožniť využívanie superuživatelského účtu tretími osobami.

3.5. Poskytovateľ môže na dobu max. jedného týždňa deaktivovať root účet, a to najmä v prípade, keď nadobúdateľ poruší svoje povinnosti z licenčnej zmluvy, ustanovené v článkoch 6 a 12. V prípade opakovaného porušenia povinností z licenčnej zmluvy Nadobúdateľom, stanovených v článku 6 a 12 , má Poskytovateľ právo kompletne zrušiť root účet. Nadobúdateľ berie na vedomie, že v prípade zrušenia superuživatelského účtu môže dôjsť k odstráneniu všetkých dát vložených Nadobúdateľom do softvéru.

3.6. Nadobúdateľ berie na vedomie, že root účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa, popr. tretích osôb.

 

 1. PREDMET LICENČNEJ ZMLUVY
  4.1. Poskytovateľ sa licenčnou zmluvou zaväzuje poskytnúť nadobúdateľovi oprávnenie k výkonu práva užiť softvér (licenciu), a to spôsobmi a v rozsahu stanovenom v čl. 4.2 licenčných podmienok.

  4.2. Poskytovateľ sa licenčnou zmluvou ďalej zaväzuje poskytovať nadobúdateľovi servisné služby súvisiace so softvérom a zabezpečiť v základnom rozsahu prevádzku softvéru na serveri (hostingové služby), a to všetko v súlade s čl. 10 a nasl. licenčných podmienok.

  4.3. Okrem prípadov užívania základnej verzie softwaru a prípadov užívania softvéru v období skúšobnej prevádzky softvéru sa nadobúdateľ licenčnou zmluvou zaväzuje za poskytnutie licencie k softwaru podľa čl. 4.1 licenčných podmienok, za poskytovanie servisných služieb a za poskytovanie hostingových služieb podľa čl. 4.2 licenčných podmienok platiť poskytovateľovi odmenu vo výške určenej v tarife služby.

 1. LICENCIA K SOFTWARU
  5.1. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu k softvéru ako nevýhradnú.

  5.2. Licencia na softvér je poskytovaná bez územného obmedzenia (čl. 5.3).

  5.3. Nadobúdateľovi bude umožnené užiť rozmnoženinu softvéru zhotovenú na serveri poskytovateľa a nadobúdateľovi bude ďalej umožnené softvér užiť oznamovaním tejto rozmnoženiny verejnosti prostredníctvom internetu. Nadobúdateľovi tak bude najmä umožnené užiť rozmnoženinu softvéru, ktorá je nevyhnutná na zavedenie a uloženie softvéru do pamäti počítača - servera, ako aj pre zobrazenie, prevádzku a prenos v sieti internet. Oprávnenie podľa tohto článku je nadobúdateľ oprávnený vykonávať výhradne prostredníctvom poskytovateľa, na serveri poskytovateľom určenom.

  5.4. K nainštalovanému softvéru môžu pristupovať a jeho funkcie využívať ako koncoví užívatelia tiež tretie osoby, ktorým nadobúdateľ (account owner) zriadi užívateľský prístup k softvéru (ďalej len "koncoví užívatelia" alebo jednotlivo "koncový používateľ").

  5.6 Z dôvodu bezpečnosti je zakázané zdieľať prístupové údaje jedného používateľa medzi viacerými osobami.

  5.7. Nadobúdateľ nadobúda licenciu okamihom uzatvorenia licenčnej zmluvy. Ak nie je u jednotlivého tarifu služby uvedené inak, je licencia k softvéru poskytovaná na dlhšie obdobie sedemdesiatich (70) rokov, najdlhšie však na dobu trvania licenčnej zmluvy. Po skončení účinnosti licencie je nadobúdateľ povinný ukončiť použitia softvér.

  5.8. Rozsah použitia softvéru je stanovený u jednotlivého tarifu služby. Po dobu účinnosti licenčnej zmluvy môže dôjsť v dôsledku úkonu nadobúdateľa k zmene varianty služby zo základnej verzie softwaru na platenú verziu softwaru a k zmenám tarifu služby u platenej verzie softwaru. Zmenu varianty služby či tarifu služby môže poskytovateľ odmietnuť. Zmena varianty služby či tarifu služby môže byť fakticky obmedzená možnosťami softvéru. Rozsah použitia softvéru môže byť obmedzený technickými prostriedkami ochrany práv poskytovateľa.

  5.9. Nadobúdateľ je oprávnený softvér použiť len na účel vyplývajúci z licenčnej zmluvy a v súlade s určením softvéru. Užitie softvéru prostredníctvom automatických procesov alebo robotov nie je dovolené.

  5.10. Nadobúdateľ nie je povinný licenciu využiť.

  5.11. Nadobúdateľ nemôže oprávnenie tvoriace súčasť licencie, nech úplne alebo čiastočne, poskytnúť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa (poskytovať sublicencie). Nadobúdateľ nemôže práva a povinnosti z tejto licencie postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

  5.12. V prípade vykonania úprav (patches), aktualizácií (updates), vylepšenia (upgrades) či iných zmien softvéru zo strany poskytovateľa je licencia poskytnutá aj k takto zmenenému softvéru.

 

 1. POUŽITIE SOFTWARU NADOBÚDATEĽOM
  6.1. Rozmnoženina softvéru bude nadobúdateľovi poskytnutá sprevádzkovaním na serveri poskytovateľa.

  6.2. Nadobúdateľ berie na vedomie, že softvér je chránený autorským právom. Nadobúdateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnené použitie software.

  6.3. Ak nie je všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené inak, nie je nadobúdateľ oprávnený vykonávať zmeny a/alebo dekompiláciu softvéru.

  6.4. Nadobúdateľ nie je oprávnený obchádzať, odstraňovať či obmedzovať mechanizmy, ktoré slúžia na ochranu práv poskytovateľa a prípadné informácie ohľadom autorských práv k softvéru.

  6.5. Nadobúdateľ berie na vedomie, že k riadnemu použitie softvéru môže byť potrebná súčinnosť s ďalšími počítačovými programami. Nadobúdateľ berie na vedomie, že použitie týchto ďalších počítačových programov sa riadi osobitnými zmluvnými dohodami s nositeľmi práv k týmto počítačovým programom.

  6.6. Nadobúdateľ nie je oprávnený zo softvéru odstrániť logo alebo iné označenie poskytovateľa s výnimkou prostriedkov, ktoré ponúka administračné rozhranie softvéru.

 

 1. PLATENÁ VERZIA SOFTWARU
  7.1. Výška odmeny poskytovateľa bude stanovená v licenčnej zmluve, a to podľa dohodnutého tarifu služby. Týmto článkom nie je dotknuté právo poskytovateľa poskytnúť licenciu alebo súvisiace služby za iných podmienok.

  7.2. Platobné podmienky pri uhrádzanie licenčnej odmeny upravuje čl. 8 licenčných podmienok.

  7.3. K aktivácii platenej verzie softwaru dôjde po uzavretí licenčnej zmluvy. Ak neuhradí nadobúdateľ licencie cenu do troch (3) dní od jej splatnosti (čl. 8.2), je poskytovateľ oprávnený od licenčnej zmluvy odstúpiť.

  7.4. O skončení obdobia skúšobnej prevádzky softvéru môže byť nadobúdateľ vopred informovaný poskytovateľom, a to najčastejšie päť (5) dní pred skončením obdobia skúšobnej prevádzky softvéru. V prípade, že nadobúdateľ má záujem ukončiť účinnosť licenčnej zmluvy, môže tak urobiť v súlade s ustanovením čl. 17.4 licenčných podmienok.

 

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY
  8.1. Odmena poskytovateľa je splatná mesačne, a to vždy v mesačných intervaloch od dňa, keď došlo k vzniku nároku na prvú (1) mesačnú odmenu (ďalej len "zúčtovací mesiac"). Nárok na prvú mesačnú odmenu vzniká poskytovateľovi:

  8.1.1. prvým (1) dňom nasledujúcim po dni uzavretia licenčnej zmluvy alebo

  8.1.2. prvým (1) dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k zmene varianty služby zo zá-kladnej verzie softwaru na platenú verziu softwaru alebo

  8.1.3. prvým (1) dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo ku skončeniu skúšobnej prevádzky softvéru.

  8.2. Odmena poskytovateľa je splatná vždy do štrnástich (14) dní od začiatku zúčtovacieho mesiaca, za ktorý je odmena poskytovateľa platená.

  8.3. Odmena poskytovateľa je splatná vždy bezhotovostne na účet uvedený na stránke poskytovateľa https://www.collabim.cz/kontakt.html (ďalej len "účet poskytovateľa"). Pred uhradením odmeny poskytovateľa môže byť nadobúdateľovi na elektronickú adresu uvedenú v root účte nadobúdateľa zaslaná zálohová faktúra v elektronickej podobe. Ďalej môže byť odmena splatná alternatívne cestou (napríklad platobné brány tretích strán) - na základe dohody s užívateľom.

  8.4. V prípade zmeny tarifu služby je pre výšku odmeny poskytovateľa rozhodná cena tarifu služby, ktorý nadobúdateľ užíval k prvému (1) dňu zúčtovacieho mesiaca.

  8.5. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), ku každej čiastke bude pripočítaná DPH v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  8.6. Nadobúdateľ je povinný uhrádzať odmenu poskytovateľovi spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok nadobúdateľa platiť licenčnú odmenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa.

  8.7. Ohľadom platieb realizovaných na základe licenčnej zmluvy vystaví poskytovateľ nadobúdateľovi daňový doklad - faktúru. Daňový doklad - faktúru vystaví poskytovateľ nadobúdateľovi po uhradení licenčnej odmeny a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu nadobúdateľa uvedenú v root účte. Na žiadosť nadobúdateľa zašle poskytovateľ nadobúdateľovi daňový doklad - faktúru v tlačenej podobe. Poplatok za tento úkon je dohodnutý je výške 50 Kč bez DPH za každé jednotlivé zaslanie.

  8.8. V prípade omeškania nadobúdateľa s platením odmeny podľa licenčnej zmluvy vzniká poskytovateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Výška úrokov z omeškania je zmluvnými stranami dohodne s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu v zmysle ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník., v znení neskorších predpisov. V prípade omeškania nadobúdateľa s platením odmeny podľa licenčnej zmluvy môže poskytovateľ obmedziť nadobúdateľovi prístup k softvéru a prístup k superuživatelskému účtu (vykonať tzv. Deaktiváciu superuživatelského účtu).

  8.9. V prípade omeškania nadobúdateľa s platením odmeny podľa licenčnej zmluvy vzniká poskytovateľovi ďalej nárok na jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000, - Kč (slovom: jeden tisíc českých korún).

 1. ZÁKLADNÁ VERZIA SOFTWARU
  9.1. V rámci použitia základnej verzie softwaru môže každá osoba využívať iba jeden (1) root účet. Poskytovateľ môže zrušiť root účet zriadený nadobúdateľovi v rámci základnej verzie softwaru, a to najmä v prípade, keď nadobúdateľ svoj root účet dlhšie ako šesťdesiat (60) dní nevyužíva. Nadobúdateľ berie na vedomie, že v prípade zrušenia superuživatelského účtu môže dôjsť k odstráneniu všetkých informácií vložených nadobúdateľom do softvéru.

  9.2. Nadobúdateľ berie na vedomie, že pri užívaní základnej verzie softvéru sa v rámci softvéru môžu zobrazovať reklamné oznámenia poskytovateľa či tretích osôb.

  9.3. Pri zmene varianty služby zo základnej verzie software na platenú verziu software nemá nadobúdateľ možnosť využiť skúšobnú prevádzku softvéru. Zmenou varianty služby podľa predchádzajúcej vety vzniká poskytovateľovi nárok na odmenu za prvý (1) zúčtovací mesiac.

  9.4. V rámci platených aj neplatených taríf si prevádzkovateľ vyhradzuje právo prideľovať virtuálne kredity, z ktorých je hradené používanie nadštandardných funkcií (napr. Jednorazové analýzy). Výška týchto kreditov pre každého užívateľa sa stanovuje prvý deň každého kalendárneho mesiaca a pre tento mesiac je ich výška už nemenná. Ich výška však môže byť každý mesiac stanovená odlišne a to na základe technickej náročnosti spracovania analýz podľa uváženia prevádzkovateľa.

  9.5 Týmito virtuálnymi kreditmi sú hradené nadštandardné funkcie softvéru. Poplatok za využívajú týchto funkcií je hradený z virtuálnych kreditov a cena funkcie je stanovená vždy prvý deň každého kalendárneho mesiaca. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien týchto nadštandardných funkcií bez predchádzajúceho upozornenia nadobúdateľa.

 1. SERVISNÉ A HOSTINGOVÉ SLUŽBY

  10.1. Po dobu účinnosti licenčnej zmluvy bude poskytovateľ poskytovať nadobúdateľovi nasledujúce servisné služby:

  10.1.1. úpravy (patches), aktualizácie (updates) či vylepšenia (upgrades) softvéru, a to podľa rozsahu a v čase určenom uvážením poskytovateľa; poskytovateľ nie je povinný tieto zmeny softvéru vykonávať;

   10.1.2. zálohovanie dát nadobúdateľa, pričom frekvencia zálohovania dát je jeden (1) deň; dátami sa na účely vykonávania zálohovania podľa licenčnej zmluvy rozumie dáta, ktoré nadobúdateľ vloží do softvéru;

  10.1.3. základná technická podpora prostredníctvom elektronickej pošty.

  10.2. Na základe licenčnej zmluvy ďalej zaistí poskytovateľ pre nadobúdateľa základné hostingové služby potrebné na prevádzku softvéru v rámci počítačovej siete internet. Hostingovými službami sa rozumie zaistenie prístupu koncových užívateľov k serveru poskytovateľa, na ktorom bude umiestnený softvér, po sieti internet pod protokolom http, eventuálne https a ďalej zabezpečenie prevádzky hardvéru a príslušných počítačových programov potrebných na fungovanie softvéru.

  10.3. Servisné služby podľa čl. 10.1 licenčných podmienok a hostingové služby podľa čl. 10.2 licenčných podmienok sú uvádzané ďalej spoločne len ako "prevádzkové služby". Prevádzkové služby a použitia softvéru nadobúdateľom sú uvádzané ďalej spoločne tiež len ako "služba".

 

 1. POSKYTOVANIE PREVÁDZKOVEJ SLUŽBY
  11.1. Prevádzkovateľ služby nemusí poskytovateľ poskytovať v prípade, že ich poskytovaniu bránia ťažkosti na strane nadobúdateľa alebo iných osôb. Prevádzkovateľ služby tak nemusí poskytovateľ poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

  11.2. Poskytovateľ môže vykonávať opatrenia smerujúce k zamedzeniu výpadkov, obmedzeniam, prerušeniu alebo zníženiu kvality prevádzkových služieb. V súvislosti s týmto oprávnením môže poskytovateľ vykonávať plánované i neplánované odstávky v poskytovaní prevádzkových služieb za účelom kontroly, údržby či výmeny hardwaru, popr. nastaveniach či zmeny softvéru alebo iných počítačových programov.

  11.3. Pri poskytovaní prevádzkových služieb môže dochádzať k výpadkom, dočasnému obmedzeniu, prerušeniu alebo zníženiu kvality týchto služieb.

  11.4. V prípade, že k poruche v poskytovaní prevádzkových služieb došlo z dôvodov na strane nadobúdateľa, zaväzuje sa nadobúdateľ uhradiť poskytovateľovi náklady na odstránenie tejto poruchy. V iných prípadoch nesie náklady spojené s odstraňovaním poruchy poskytovateľ.

  11.5. Prevádzkovateľ služby zabezpečuje poskytovateľ tiež prostredníctvom tretích osôb, s čím nadobúdateľ súhlasí.

 1. VYUŽÍVANIE SLUŽBY NADOBÚDATEĽA
  12.1. Ak nie je stanovené inak, nie je nadobúdateľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa umožniť používanie služby tretím osobám. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.4 licenčných podmienok. V prípade, že nadobúdateľ poruší túto povinnosť a tretia osoba spôsobí poskytovateľovi škodu, zaväzuje sa nadobúdateľ túto škodu poskytovateľovi nahradiť.

  12.2. Nadobúdateľ nesmie root účet a službu využívať spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval v užívaní služieb ďalších zákazníkov poskytovateľa či inak neprimerane obmedzoval poskytovateľa. Nadobúdateľ najmä nesmie server poskytovateľa, na ktorom je umiestnený softvér, zaťažovať automatizovanými požiadavkami mimo rozhrania k tomu určenému.

  12.3. Nadobúdateľ nesmie v rámci služby ukladať informácie a/alebo umožniť prenos informácií, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike, a to najmä obsah, ktorého sprístupnenie verejnosti:

  12.3.1. zasahuje do autorských práv, do práv súvisiacich s autorským právom tretích osôb či do iných práv duševného vlastníctva,

  12.3.2. porušuje právne normy smerujúce k ochrane proti nenávisti k niektorému národu, etnickej skupine, rase, náboženstvu, triede alebo inej skupine osôb alebo k obmedzovaniu práv a slobôd ich príslušníkov;

  12.3.3. je zásahom do práv na ochranu hospodárskej súťaže,

  12.4. Nadobúdateľ nesmie v rámci služby ukladať informácie a/alebo umožniť prenos informácií, ktorých obsah je pornografický alebo odkazuje na pornografické materiály.

  12.5. Nadobúdateľ nesmie v rámci služby ukladať informácie, ktoré nápadne pripomínajú služby alebo aplikácie tretích osôb, za účelom zmätenia či uvedenia do omylu užívateľov internetu (phishing).

  12.6. Nadobúdateľ nesmie v rámci služby ukladať informácie, ktoré poškodzujú dobré meno alebo oprávnené záujmy poskytovateľa (vrátane hypertextových odkazov na obsah, ktorý poškodzuje dobré meno alebo oprávnené záujmy poskytovateľa).

  12.7. Nadobúdateľ nesmie v rámci služby šíriť počítačové vírusy.

  12.8. Nadobúdateľ nesmie pri využívaní služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadení poskytovateľa, bezpečnosť internetu či užívateľov internetu.

  12.9. Nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, zodpovednosť za obsah informácií ukladaných nadobúdateľom. Nadobúdateľ berie ďalej na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za protiprávne úkony nadobúdateľa (porušenie práv k ochranným známkam, práv k obchodnej firme)

  12.10.V prípade, že v súvislosti s uložením alebo šírením informácií uložených alebo šírených nadobúdateľom v rámci služby bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva akákoľvek tretia osoba, je poskytovateľ oprávnený okamžite odstrániť obsah informácií uložených alebo šírených nadobúdateľom v rámci služby. V prípade, že v súvislosti s plnením podľa licenčnej zmluvy bude voči poskytovateľovi uplatňovať práva akákoľvek tretia osoba, zaväzuje sa nadobúdateľ odovzdať poskytovateľovi bezodkladne všetky dokumenty a podklady potrebné na úspešné vedenie sporu s touto treťou osobou. V prípade, že by takáto tretia osoba tvrdila, že uložením alebo vytváraním informácií uložených alebo šírených nadobúdateľom v rámci služby boli porušené jej práva, najmä práva k predmetom ochrany autorských práv, alebo tým, že došlo k nekalosúťažnému rokovaniu, zaväzuje sa nadobúdateľ hradiť poskytovateľovi všetky účelne vynaložené náklady, ktoré poskytovateľovi v súvislosti so sporom s takou treťou osobou vzniknú.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  13.1. Nadobúdateľ nie je vo vzťahu k poskytovateľovi viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia zákona č. 89/2012 Zb. občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník").

  13.2. Nadobúdateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie ustanovení licenčných podmienok tiež zo strany koncových užívateľov. V prípade, že dôjde k porušeniu ustanovení licenčných podmienok koncovým užívateľom, zodpovedá nadobúdateľ poskytovateľovi akoby licenčné podmienky porušil sám.

  13.3. Poskytovateľ je oprávnený používať obchodnú firmu, názov či meno nadobúdateľa pre marketingové účely ako tzv. Referencie, a to vo všetkých druhoch propagačných materiálov (bez ohľadu na formu týchto propagačných materiálov alebo formu, ktorou sú oznamované).

  13.4. Nadobúdateľ nesmie šíriť informácie, ktoré poškodzujú dobré meno alebo oprávnené záujmy poskytovateľa (vrátane šírenia hypertextových odkazov smerujúcich na obsah, ktorý poškodzuje dobré meno alebo oprávnené záujmy poskytovateľa).

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
  14.1. Nadobúdateľ berie na vedomie, že softvér a prevádzkové služby nie sú vhodné na použitie v prevádzkach, kde môže dôjsť k vzniku väčších alebo závažnejších škôd a že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výsledky práce, ku ktorým je softvér a prevádzkové služby používaný. Nadobúdateľ berie na vedomie, že v priebehu užívania softvér a prevádzkových služieb môže dôjsť k chybám.

  14.2. Nadobúdateľ ďalej berie na vedomie, že neexistencia funkčných vlastnosti softvéru, ktorá nie je výslovne uvedená v špecifikácii softvéru, sa však nepovažuje za chybu.

  14.3. Nadobúdateľ je povinný skontrolovať funkčnosť softvéru bez zbytočného odkladu po sprístupnení softvéru.

  14.4. Nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vady softvér vzniknuté v dôsledku neoprávnených zásahov do softvéru či použitia softvéru v rozpore so špecifikáciou softvéru zo strany nadobúdateľa alebo tretích osôb.

  14.5. Nadobúdateľ ďalej berie na vedomie, že ak nie je dohodnuté inak, poskytovateľ nenesie zodpovednosť za funkčnosť dátovej siete nadobúdateľa, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardvérového vybavenia nadobúdateľa, za zálohovanie dát nadobúdateľom, za stav ostatného programového vybavenia nadobúdateľa a za prípadné zásahy tretích osôb do ostatného programového vybavenia nadobúdateľa.

  14.6. V prípade vzniku škody na strane nadobúdateľa v súvislosti so zodpovednosťou poskytovateľa za chyby softvéru či prevádzkových služieb si zmluvné strany dohodli s ohľadom na podmienky poskytovania licencie obmedzenie náhrady tejto prípadnej škody vrátane ušlého zisku vzniknuté nadobúdateľovi tak, že celková náhrada škody je obmedzená výškou odmeny poskytovateľa skutočne uhradenej nadobúdateľom za predchádzajúce dva (2) zúčtovacie mesiace. Zmluvné strany konštatujú vzhľadom na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením licenčnej zmluvy, že úhrnná predvídateľná škoda, ktorá by mohla nadobúdateľovi v dôsledku vád softvéru a prevádzkových služieb vzniknúť, môže byť maximálne čiastku vo výške odmeny poskytovateľa skutočne zaplatenej nadobúdateľom za predchádzajúce dva (2) zúčtovacie mesiace.

  14.7. Nadobúdateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby služby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania či superuživatelského účtu alebo v dôsledku použitia webového rozhrania či superuživatelského účtu v rozpore s ich určením.

 

 1. OCHRANA INFORMÁCIÍ
  15.1. Ak sa nedohodnú zmluvné strany výslovne písomnou formou inak, považujú sa za dôverné implicitne všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva poskytovateľa. Dôvernými informáciami sú potom princípy, metódy a postupy, na ktorých je založený softvér (vrátane zdrojového kódu softvér) či ostatné technické knowhow poskytovateľa.

  15.2. Nadobúdateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom dôverných informácií. Nadobúdateľ nesmie bez písomného súhlasu poskytovateľa dôverné informácie využiť pre seba alebo tretej osoby, ak by to bolo v rozpore so záujmami poskytovateľa. Nadobúdateľ sa zaväzuje zabezpečiť povinnosti podľa tohto článku tiež zo strany svojich zamestnancov, splnomocnencov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, členov dozornej rady, členov alebo ďalších osôb, ktoré budú mať k softvér prístup.

  15.3. Poskytovateľ nebude pristupovať k informáciám vloženým nadobúdateľom do softvér, ak nie je to nevyhnutné na zabezpečenie chodu softvér či prevádzkových služieb. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií podľa predchádzajúcej vety.

  15.4. Za dôverné informácie podľa tohto článku sa nepovažujú tie informácie, ktoré sa stali verejne známymi bez toho, aby to zavinila prijímajúca strana.

  15.5. Ustanovenia tohto článku (čl. 15) nie sú dotknuté ukončením účinnosti licenčnej zmluvy (z akéhokoľvek dôvodu) a jeho účinnosť skončí najskôr sedem (7) rokov po ukončení účinnosti licenčnej zmluvy.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

16.1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje svojich užívateľov podľa Podmienok zpracovávania osobných údajov.

 1. TRVANIE LICENČNEJ ZMLUVY
  17.1. Licenčná zmluva nadobúda účinnosť jej uzatvorením.

  17.2. Ak nie je v rámci tarify služby dohodnuté inak, je licenčná zmluva uzatvorená na dobu neurčitú.

  17.3. Poskytovateľ je oprávnený licenčnú zmluvu kedykoľvek vypovedať, najmä v prípade, kedy sa rozhodne ukončiť poskytovanie služby. Výpoveď licenčnej zmluvy bude poskytovateľom vykonaná zaslaním oznámenia na elektronickú adresu nadobúdateľa uvedenú v root účte nadobúdateľa alebo prostredníctvom elektronickej vývesky v rámci softvéru. Licenčná zmluva zaniká šesťdesiat (60) kalendárnych dní po vykonaní výpovede licenčnej zmluvy Poskytovateľom.

  17.4. Nadobúdateľ je oprávnený licenčnú zmluvu kedykoľvek s účinnosťou ku koncu zúčtovacieho mesiaca vypovedať, a to buď písomnou výpoveďou doručenou poskytovateľmi alebo faktickým úkonom v rámci softwaru - zrušením superuživatelského účtu nadobúdateľa. Týmto nie je dotknutá povinnosť nadobúdateľa uhradiť odmenu poskytovateľa, na ktorej vznikol poskytovateľovi nárok za trvania účinnosti licenčnej zmluvy. Nadobúdateľ berie na vedomie, že v prípade zrušenia superuživatelského účtu môže dôjsť k odstráneniu všetkých dát vložených nadobúdateľom do softvéru.

 

 1. ODSTÚPENIE OD LICENČNEJ ZMLUVY
  18.1. Nadobúdateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 89/2012 Zb. občianského zákonníka, je v súlade s ustanovením zákona č. 89/2012 Zb. Občianskeho zákonníka a) občianskeho zákonníka oprávnený od licenčnej zmluvy odstúpiť len do okamihu, ako sa začalo s plnením zo strany poskytovateľa. Nadobúdateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ začne s plnením licenčnej zmluvy okamžite po jej uzavretí.

  18.2. Poskytovateľ môže od licenčnej zmluvy odstúpiť v prípade, že nadobúdateľ poruší povinnosť vyplývajúcu z licenčnej zmluvy (vrátane licenčných podmienok) či zasiahne do autorských práv k softvéru.

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  19.1. Ak právny vzťah založený licenčnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

  19.2. Pre rozhodovanie sporov o právach a povinnostiach vzniknutých na základe licenčnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou je v obchodných veciach v prípade vecnej príslušnosti okresného súdu v prvom stupni príslušný Okresný súd v Jindřichovom Hradci a v prípade vecnej príslušnosti krajského súdu v prvom stupni je príslušný krajský súd v Českých Budějoviciach.

  19.3. Ustanovenia odlišné od licenčných podmienok je možné dojednať v osobitnej licenčnej zmluve uzavreté písomne. Odlišné ustanovenia v osobitnej licenčnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami licenčných podmienok.

  19.4. Ustanovenie licenčných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou licenčnej zmluvy. Licenčná zmluva a licenčné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Licenčnú zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

  19.5. Znenie licenčných podmienok môže poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia licenčných podmienok. 19.6. Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie licencií na základe živnostenského oprávnenia a činnosť poskytovateľa nepodlieha inému povoľovania.

  19.7. Prípadným zánikom nadobúdateľa prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jeho právneho nástupcu.

  19.8. Ak je niektoré ustanovenie licenčných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky licenčnej zmluvy či licenčných podmienok vyžadujú písomnú formu.

  19.9. Licenčná zmluva vrátane licenčných podmienok je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

19.10.Kontaktné údaje poskytovateľa sú uvedené na https://www.collabim.cz/sk/kontakt.html.

 

V Českých Budejoviciach 1. 5. 2018

Dalibor Jaroš, konateľ